Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2012

forbiddenparadise
8657 2abb
Reposted frommariola mariola viaDisney Disney
forbiddenparadise
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir

November 26 2012

forbiddenparadise
8607 444a
Reposted fromporannepowroty porannepowroty
forbiddenparadise
Są piosenki, które porywają do tańca,
piosenki, przy których mamy ochotę śpiewać,
ale najlepsze piosenki to te, które przenoszą nas do momentu,
gdy pierwszy raz je usłyszeliśmy i jeszcze raz łamią nam serce.
— Gossip Girl
forbiddenparadise
I będę mógł so­bie ku­pić dużo książek i czy­tać je; będę wie­czo­rami chodził do ta­niego ki­na (...), a no­cami będę słuchał deszczu spa­dające­go na mias­to. I tak będzie aż do wios­ny. I aż do wios­ny nie będę do ni­kogo mówił o miłości.
— Marek Hłasko
Reposted fromporannepowroty porannepowroty
forbiddenparadise
Każdy ma w życiu taki czas, kiedy nieszczęścia chodzą radosnymi grupkami.
— Jakub Żulczyk, spotkanie autorskie 09 VII 2012, Wrocław.
Reposted fromzabka zabka viaporannepowroty porannepowroty

November 04 2012

forbiddenparadise
9216 7218
forbiddenparadise
Jak to możliwe, dziwna dziewczyno, że jesteś tak wieloma kobietami dla tylu ludzi?
— Sylvia Plath
Reposted fromnessuno nessuno
forbiddenparadise
3987 8110
Reposted fromporannepowroty porannepowroty viaBloodMoon BloodMoon
forbiddenparadise
0970 e3ba
Reposted fromBloodMoon BloodMoon
forbiddenparadise
1014 4da2
Reposted fromBloodMoon BloodMoon
forbiddenparadise
4147 2c59
Reposted frompeluda peluda
forbiddenparadise

November 02 2012

forbiddenparadise
Reposted fromtwice twice
5417 2bf9
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry
forbiddenparadise
Reposted fromDasKilian DasKilian
forbiddenparadise
How do you get so empty? Who takes it out of you?
— Ray Bradbury, Fahrenheit 451
Reposted fromtwice twice
forbiddenparadise
Reposted fromtwice twice
forbiddenparadise
Loneliness does not come from having no people around you, but from being unable to communicate the things that seem important to you.
— Carl Jung
Reposted fromtwice twice
forbiddenparadise
Reposted fromtwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl